VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

obchodnej spoločnosti

ARTMED, spol. s r.o.

OBSAH

1. Identifikačné a kontaktné údaje spoločnosti
2. Úvodné ustanovenia
3. Vymedzenie pojmov
4. Postup vytvárania objednávky a uzavretia zmluvy
5. Storno objednávky
5.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho
5.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho
6. Cena tovaru
7. Platobné podmienky
8. Poplatky za prepravu, balné a dodacie podmienky
9. Výhrada vlastníctva
10. Odstúpenie od zmluvy
10.1 poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy
10.2 kedy kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy
10.3 informácia o prípadnej povinnosti spotrebiteľa uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie
10.4 výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
11. Reklamačný poriadok a záručné podmienky
12. Informácia o alternatívnom riešení sporov
13. Informácia o postupoch uplatňovania sťažností a podnetov spotrebiteľov
14. Ochrana osobných údajov
15. Záverečné ustanovenie

1. Identifikačné a kontaktné údaje spoločnosti

1.1 Predávajúci:

Obchodné meno: ARTMED, spol. s r.o.

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo: Lazovná 60, Banská Bystrica, PSČ: 974 01

IČO: 36 022 829

DIČ: 2021302657, IČ DPH: SK2021302657

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 4689/S

Zastúpená konateľom: Mgr. Petra Vágnerová

(ďalej ako „predávajúci“)

 

Prevádzkareň (predajňa): nie je

 

Pracovná doba:
Pondelok - Piatok od 08,00 - 17,00 hod.
Objednávky vytvorené prostredníctvom elektronického systému E-Shop sú prijímané a spracovávané nepretržite.

  

1.2 Kontaktné údaje:

 Telefónne číslo: 048/2028957

 E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 


1.3 Adresa, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu, podať sťažnosť alebo iný podnet:

 

ARTMED, spol. s r.o.

Lazovná 60, Banská Bystrica, PSČ: 974 01

Slovenská republika

 

1.4 Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73 
fax č. 048/412 46 93 

 

2. Úvodné ustanovenia

2.1 Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len "VOP") je jasne a zrozumiteľne informovať kupujúceho a poskytnúť mu všetky potrebné informácie pred uzavretím zmluvného vzťahu a zároveň ho poučiť o práve na odstúpenie od zmluvy a o reklamačnom poriadku.

 

2.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodu www.allpresan.sk.

 

2.3 V prípade uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim riadi predovšetkým v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Občianskym zákonníkom a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

3. Vymedzenie pojmov

3.1 Prevádzkovateľom elektronického/internetového obchodu (E-shopu) je obchodná spoločnosť ARTMED, spol. s r.o. so sídlom: Lazovná 60, Banská Bystrica, PSČ: 974 01; IČO: 36 022 829.

 

 

3.2 Predávajúcim je tiež obchodná spoločnosť ARTMED, spol. s r.o. so sídlom: Lazovná 60, Banská Bystrica, PSČ: 974 01; IČO: 36 022 829.

 

3.3 Kupujúcim (objednávateľom) sa rozumie spotrebiteľ - fyzická osoba nepodnikateľ, ktorá odoslala elektronickú objednávku, spracovanú prostredníctvom elektronického systému obchodu www.allpresan.sk a ktorej kúpený tovar alebo poskytnuté služby neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo ktorá nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

 

 

3.4 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru alebo služby z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný elektronickým systémom obchodu.

 

3.5 Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho s využitím webového sídla, elektronickej pošty alebo telefónu.

 

3.6 Zmluvou, predmetom ktorej je predaj tovaru sa na účely týchto VOP rozumie zmluva, na základe ktorej kupujúci nadobúda vec za odplatu, teda kúpna zmluva.

 

4. Postup vytvárania objednávky a uzavretia zmluvy

 

4.1 Kupujúci si môže cez e-shop objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo „PRIDAŤ DO KOŠÍKA“.

 

4.2 Kupujúci vyplní údaje vyznačené ako povinné údaje na objednávacom formulári.

 

4.3 Pred odoslaním formulára bude kupujúci informovaný o všeobecných obchodných podmienkach, kde sú uvedené všetky zákonom požadované informácie vrátane podmienok spracúvania jeho osobných údajov.

 

4.4 Kupujúci je tiež informovaný, že odoslaním formulára spoločnosť ARTMED, spol. s r.o. bude spracúvať jeho osobné údaje uvedené vo formulári za účelom predaja tovaru, vyhotovenia faktúry, dodania tovaru, resp. prípadnej reklamácie alebo súdneho sporu. Následne kupujúci zaškrtne tlačidlo/funkciu s názvom Oboznámil som sa s obchodnými podmienkami vrátane ochrany osobných údajov“.

 

4.5 Pre odoslanie záväznej objednávky je potrebné, aby kupujúci stlačil tlačidlo/funkciu s názvom „objednávka s povinnosťou platby“, čím kupujúci výslovne potvrdzuje, že bol oboznámený, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

 

4.6 Predávajúci následne zašle kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu záväzné potvrdenie objednávky, ktoré slúži ako potvrdenie o uzavretí zmluvy, prílohou ktorého budú VOP a formulár pre odstúpenie od zmluvy.

 

4.7 Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé vyplnenie všetkých údajov vyznačených ako povinné údaje plnoletou osobou spôsobilou na dané právne úkony.

 

4.8 Všetky prijaté objednávky sú považované za návrh zmluvy. Zmluva, predmetom ktorej je predaj tovaru, vzniká až na základe záväzného potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho, ktoré bude zaslané kupujúcemu na ním uvedenú E-mailovú adresu.

 

4.9 Zmena obsahu objednávky sa považuje za nový návrh zmluvy a zmluva vzniká až novým záväzným potvrdením objednávky predávajúcim.

 

4.10 Z uvedenej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť dohodnutý tovar kupujúcemu riadne a včas dodať a kupujúcemu povinnosť dohodnutý tovar prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu.

 

 

formular