VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

obchodnej spoločnosti

ARTMED, spol. s r.o.

OBSAH

1. Identifikačné a kontaktné údaje spoločnosti 2. Úvodné ustanovenia
3. Vymedzenie pojmov
4. Postup vytvárania objednávky a uzavretia zmluvy
5. Storno objednávky
5.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho
5.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho
6. Cena tovaru
7. Platobné podmienky
8. POPLATKY ZA PREPRAVU, BALNÉ A MOŽNOSTI PLATIEB
9. Dodacie podmienky
10. Výhrada vlastníctva
11. Odstúpenie od zmluvy
11.1 POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
11.2 Kedy kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy
12. Reklamačný poriadok a záručné podmienky
13. Informácia o alternatívnom riešení sporov 14. Informácia o postupoch uplatňovania sťažností a podnetov spotrebiteľov
15. Ochrana osobných údajov
16. Informácia o existencii príslušných kódexov správania
17. Záverečné ustanovenie

1. Identifikačné a kontaktné údaje spoločnosti

1.1 Predávajúci:

Obchodné meno: ARTMED, spol. s r.o.

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo: Lazovná 60, Banská Bystrica, PSČ: 974 01

IČO: 36 022 829

DIČ: 2021302657, IČ DPH: SK2021302657

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 4689/S

Zastúpená konateľom: Mgr. Petra Vágnerová

(ďalej ako „predávajúci“)

Predávajúci nemá zriadenú prevádzkareň.

1.2 Kontaktné údaje:

Telefónne číslo: +421 48202 89 63

E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

1.3 Adresa, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu, podať sťažnosť alebo iný podnet:

ARTMED, spol. s r.o.

Lazovná 60, Banská Bystrica, PSČ: 974 01
Slovenská republika

1.4 Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71
fax č. 048/412 46 93

2. Úvodné ustanovenia

2.1Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len "VOP") je jasne azrozumiteľne informovať kupujúceho aposkytnúť mu všetky potrebné informácie pred uzavretím zmluvného vzťahu azároveň ho poučiť o práve na odstúpenie od zmluvy ao reklamačnom poriadku.

2.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodu www.allpresan.sk.

2.3 V prípade že kupujúcim je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti) dochádza k uzatvoreniu spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim riadi predovšetkým zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Občianskym zákonníkom a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

2.4 Vprípade, že kupujúcim nie je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti) riadi sa zmluvný vzťah príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka najmä ustanoveniami pre Kúpnu zmluvu § 409 a nasl. Obchodného zákonníka.

Pokiaľ sa vtýchto VOP uvádzajú práva apovinnosti spotrebiteľa, týkajú sa tieto práva apovinnosti vzásade len spotrebiteľov anie podnikateľov.

3. Vymedzenie pojmov

3.1 Prevádzkovateľom elektronického/internetového obchodu (e-shopu) je obchodná spoločnosť ARTMED, spol. s r.o., Lazovná60,Banská Bystrica, PSČ: 974 01, IČO:36 022 829

3.2 Predávajúcim je obchodná spoločnosť ARTMED, spol. s r.o., Lazovná60,Banská Bystrica, PSČ: 974 01, IČO:36 022 829.

3.3Kupujúcim (objednávateľom) sa rozumie osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku, spracovanú prostredníctvom elektronického systému obchodu.

3.4 Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

3.5Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, o objednanom tovare z ponuky elektronického obchodu a cene tohto tovaru, spracovaný prostredníctvom elektronického systému obchodu.

3.6 Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho akupujúceho s využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu a pod.

3.7 Zmluvou, predmetom ktorej je predaj tovaru sa na účely týchto VOP rozumie zmluva, na základe ktorej kupujúci nadobúda vec za odplatu, teda kúpna zmluva.

4. Postup vytvárania objednávky auzavretia zmluvy

4.1 Kupujúci si môže cez e-shop objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo „PRIDAŤ DO KOŠÍKA“.

4.2 Kupujúci vyplní aodošle prihlasovacie afakturačné údaje na objednávacom formulári.

4.3 Pred uzatvorením zmluvy, predávajúci poučí kupujúceho o všeobecných obchodných podmienkach, kde sú uvedené všetky zákonom požadované informácie.

4.4 Pre odoslanie záväznej objednávky je potrebné, aby kupujúci stlačil tlačidlo/funkciu s názvom „objednávka s povinnosťou platby“, čím kupujúci výslovne potvrdzuje, že bol oboznámený, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu, ako aj to, že bol oboznámený asúhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami.

4.5 Predávajúci následne zašle kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu záväzné potvrdenie objednávky, ktoré slúži ako potvrdenie ouzavretí zmluvy, prílohou ktorého budeformulár na odstúpenie od zmluvy.

4.6 Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.

4.7 Všetky prijaté objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné. Zmluva, predmetom ktorej je predaj tovaru, vzniká na základe elektronického potvrdenia objednávky vsystéme predávajúcim.

4.8 Zmena obsahu objednávky sa považuje za nový návrh zmluvy azmluva vzniká až elektronickým potvrdením objednávky v systéme predávajúcim.

4.9 Z uvedenej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť dohodnutý tovar kupujúcemu riadne avčas dodať a kupujúcemu povinnosť dohodnutý tovar prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu.

5. Storno objednávky

5.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho

5.1.1 Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim.

5.1.2 Pre prípady stornovania už potvrdenej objednávky platí, že kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú takýmto konaním. Predávajúci uplatní právo na náhradu škody predovšetkým v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

5.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho

5.2.1 Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • v prípade objednávky, ktorú nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.);
 • objednaný tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena;
 • v prípade technické zlyhania, poruchy portálu e-shopu, v prípade zjavnej chyby v písaní apočítaní a inej zrejmej nesprávnosti;
 • v prípade vypredania zásob;

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

6. Cena tovaru

6.1 Cena tovaru je konečná vrátane 20 % DPH, uvádzaná v mene: EUR.

6.2 Zľavy/Akcie/Výhody

Zľavy/Akcie/Výhody platia vsúlade sich podmienkami výlučne od ado uvedeného dátumu danej zľavy/akcie/výhody alebo do vypredania zásob. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak platí, že jednotlivé zľavy/akcie/výhody nie je možné vzájomne kombinovať.

6.3 Darček

Vprípade, že ste ktovaru dostali darček (bez akejkoľvek platby, t.j. za 0,- eur)Prípadná reklamácia sa na darček nevzťahuje. Nie je to predaný tovar. Spoločnosť ARTMED, spol. s r.o. si ohľadom dodania darčeku vyhradzuje právo zmien vbaleniach avariantoch, ako ajprávo jeho dodania do vyčerpania zásob.

7. Platobné podmienky

7.1 Za tovar zakúpený v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

 1. a)platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru)
 2. b)platba na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaný po prijatí peňažných

prostriedkov na účet predajcu,

 1. c)platbu na základe darčekového poukazu.

7.2 Darčekový poukaz predstavuje predplatený objem peňažných prostriedkov, ktoré môže kupujúci využiť pri nákupe na základe dostatku voľných predplatených peňažných prostriedkov. Dátum platnosti kupónu je uvedený na ňom. Nominálnu hodnotu darčekového poukazu je možné dohodnúť s kupujúcim.

7.3 Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu.

7.4 Pokiaľ nebude splatná cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude splatná cena uhradenáv plnej výške.

8. POPLATKY ZA PREPRAVU, BALNÉ A MOŽNOSTI PLATIEB

8.1 Spoločnosť ARTMED, spol. s r.o. si balné neúčtuje.

8.2 V prípade objednávky v hodnote do 50,00€ vrátane DPH si spoločnosť ARTMED, spol. s r.o. účtuje poštovné vo výške 4,00€.

8.3 V prípade objednávky v hodnote nad 50,00€ vrátane DPH si spoločnosť ARTMED, spol. s r.o. poštovné neúčtuje.

8.4 Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru ako aj cien za tieto služby.

8.5 Predávajúci môže zaslať tovar, ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo dohodnuté v objednávke.

9. Dodacie podmienky

9.1 Objednaný tovar bude podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedovaný v čo najkratšom termíne, zvyčajne ihneď od potvrdenia objednávky predávajúcim. Tovar zvyčajne doručujeme do 3 až 5 pracovných dní.

9.2 Vprípade predĺženia dodacej lehoty zdôvodu, že sa daný tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena, alebo došlo k mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej udalosti budeme o tomto obratom informovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe, a to aj s možnosťou stornovania objednávky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na inom spôsobe riešenia.

9.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriéra Slovenskej pošty na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke.

9.4 Tovar dodávame výhradne na území Slovenskej republiky.

9.5 Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru (doklad okúpe tovaru). Každý výrobok je zreteľne označený údajmi o výrobcovi, o zložení výrobku, o spôsobe použitia, o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia, o podmienkach jeho uchovávania a skladovania vslovenskom štátnom jazyku.

9.6 Ak Vám tovar nebol doručený ani do 7 dní po našom e-maile, kontaktujte nás prosím. Bližšie informácie o Vašom balíku a možných dôvodoch nedoručenia Vám po preverení následne poskytneme.

9.7 Vprípade spotrebiteľskej kúpnej zmluvy sme ako predávajúci povinný splniť Vašu objednávku a doručiť Vám tovar v lehote najneskôr do 30 dní od prijatia objednávky. Ak objednaný tovar alebo časť tovarov z objednávky nie je možné dodať vo vyššie uvedenej lehote, budeme Vás o tejto situácii informovať v čo možno najkratšom čase a oznámime Vám predpokladaný termín dodania tovaru alebo navrhneme dodanie náhradného tovaru. Ak sa nám tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, máte právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na Vami určený bankový účet.

10. Výhrada vlastníctva

10.1 Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom zaplatenia celej kúpnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.

10.2 V prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim pre tovar, na ktorý sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo vybaviť túto reklamáciu až v momente úplného zaplatenia kúpnej ceny k predmetu kúpnej zmluvy.

11. Odstúpenie od zmluvy

11.1 POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

11.1.1 Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, alebo ak sa tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene: keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením, napríklad listom zaslaným poštou na adresu: ARTMED, spol. s r.o., Lazovná60,Banská Bystrica, PSČ: 974 01 alebo e-mailom: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

11.1.2 Dôsledky odstúpenia od spotrebiteľskej zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Zašlite nám tovar späť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Týmto Vás informujeme, že ak sa rozhodnete odstúpiť od zmluvy, priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Týmto Vás zároveň informujeme o zodpovednosti kupujúceho za škodu vzniknutú na vrátenom tovare: „Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.“

11.2 Kedy kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy

11.2.1 Kupujúcinemôže odstúpiťod zmluvy vprípadoch uvedených v §7 ods. 6 zákona č. 102/2014, najmä:

 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť zdôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • ostatné prípady sú uvedené v §7 ods. 6 zákona č. 102/2014. Z.z.

11.2.2 Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia si zmluvné strany všetky vzájomne prijaté plnenia.

11.2.3 Vami vrátený tovar odporúčame zaslať doporučene, prípadne aj poistiť, nakoľko neručíme za jeho možnú stratu na ceste knám zo strany tretieho subjektu. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.

11.2.4 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý alebo poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty tovaru, resp. vo výške nákladov na uvedenie tovaru do pôvodného stavu, ak je to možné.

12. Reklamačný poriadok a záručné podmienky

12.1 Napriek tomu, že sa naša spoločnosť snaží robiť našu prácu čo najlepšie aponúkať Vám perfektné služby, môže sa stať, že niečo nie je tak, ako by malo byť. Na zabezpečenie rýchleho a správneho postupu pri vybavovaní reklamácií slúži tento reklamačný poriadok.

12.2 Zodpovednosť za vady predaného tovaru

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri tovaroch predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Predávajúci tiež zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

Kupujúci je povinný vytknúť vady tovaru predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, čo mal možnosť tovar prezrieť. Kupujúci je povinný si pri prevzatí tovaru, tovar prezrieť askontrolovať, či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný, či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú chybu, kompletnosť dodaného tovaru a príslušných dokladov (daňový doklad - faktúra).

Ak sa tovar doručuje kuriérskou službou alebo poštou je kupujúci povinný na mieste prevzatia skontrolovať, či je poškodený obal zásielky. Ak sa Vám obal bude zdať poškodený, zásielku nepreberajte. Prevziať však môžete aj poškodenú zásielku, vtakom prípade spíšte priamo s vodičom prepravnej spoločnosti protokol o zistených vadách napr. prevzaté svýhradou pre poškodenie obalu tovaru alebo pre nekompletnosť zásielky.

Pri osobnom odbere tovaru je kupujúci povinný tovar skontrolovať a zistené zjavné vady týkajúce sa mechanického poškodenia tovaru alebo jeho obalu, množstva dodaného tovaru, kompletnosti dokladov, príp. iné zjavné vady reklamovať ihneď.

12.3 Záručná doba

Záručná doba pre spotrebiteľov

Zákonná záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.

Záručná doba pre osoby, ktorých právny vzťah sa riadi Obchodným zákonníkom (t.j. kupujúcim je podnikateľ)

Záruka za akosť (záručná doba) je zvyčajne vyznačená na obale alebo návode kpredávanej veci ako lehota na použitie alebo ako dátum exspirácie alebo dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti.

Aknie je na obale alebo návode kpredávanej veci vyznačená lehota na použitie alebo dátum exspiráciealebo dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti, je záruka za akosť (záručná doba) 12 mesiacov.

12.4 Zánik práv

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Práva zo zodpovednosti za vady vecí, ktoré sa rýchlo kazia, sa musia uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.

12.5 Právo na uplatnenie reklamácie

Ak kupujúci zistí, že dodaný tovar má vadu, t.j. nemá deklarované, prípadne právnymi predpismi stanovené vlastnosti, má právo túto vadu reklamovať.

Kupujúci je povinný vytknúť vady tovaru predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil aďalej nesmie tovar používať sohľadom na charakter vady.

12.6 Kde možno reklamáciu uplatniť

Kupujúci môže uplatniť reklamáciu alebo vykonanie záručných opráv písomne na adrese: ARTMED, spol. s r.o., Lazovná 60, 974 01 Banská Bystrica, zaslaním reklamovaného tovaru auvedením vady tovaru. Tovar, ktorý reklamujete by nemal byť špinavý anehygienický. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru). Tovar odporúčame zaslať doporučene aprípadne poistiť, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú našou spoločnosťou preberané, ani akceptované.

12.7 Čo možno reklamovať

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho. Ku každému tovaru je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (doklad okúpe), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

12.8 Reklamáciu nie je možné uplatniť na vady výrobku spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením zo strany kupujúceho. Nesprávnym používaním sa rozumie nesprávne zaobchádzanie s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený vnávode na použite. Výrobok nesmie byť mechanicky poškodený, pričom mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na určený účel. Výrobok nie možné reklamovať pre fľaky, škvrny a iné ušpinenie tovaru, ktoré vznikli po prevzatí tovaru. Reklamáciu nie je možné uplatniť ani na vady vzniknuté bežným používaním a opotrebovaním výrobku.

Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vzniknú na tovare po uplynutí lehoty na použitie, ktorá je vyznačená na obale alebo vnávode priloženom ktovaru:

- v prípade kozmetických prípravkov aostatných tovarov je to po dátume spotreby alebo dátume minimálnej trvanlivosti.

12.9 Poučenie oprávach kupujúceho

Ak kupujúci uplatní právo zo zodpovednosti za vady tovaru, je predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba povinná poučiť kupujúceho o jeho právach vnasledovnom rozsahu:

Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa Občianskeho zákonníka týkajúce sa spotrebiteľov

§ 622 Občianskeho zákonníka

 1. 1)Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 2. 2)Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 3. 3)Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

§ 623 Občianskeho zákonníka

 1. 1)Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 2. 2)Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Poučenie pre osoby, ktorých právny vzťah sa riadi Obchodným zákonníkom (t.j. kupujúcim je podnikateľ)

Nároky zvád tovaru sa riadia ustanoveniami § 436 anasl. Obchodného zákonníka, ktorých rozsah závisí od toho, či kúpna zmluva bola porušená podstatným alebo nepodstatným spôsobom.

12.10 Právo voľby kupujúceho

Kupujúci má právo voľby, ktoré z vyššie uvedených práv si uplatní.

12.11 Určiť spôsob vybavenia spotrebiteľskej reklamácie

Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z vyššie uvedených práv si uplatní, je predávajúci (alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba) povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) z.č. 250/2007 Z. z. ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Tieto spôsoby vybavenia reklamácie sú: odovzdanie opraveného výrobku, výmena výrobku, vrátenie kúpnej ceny výrobku, vyplatenie primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

12.12 Vybavenie spotrebiteľskej reklamácie

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa osobitného predpisu.

12.13 Potvrdenie o uplatnení spotrebiteľskej reklamácie

Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá kupujúcemu potvrdenie. Ak nie je možné potvrdenie dodať ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

12.14 Doklad o vybavení spotrebiteľskej reklamácie

Predávajúci o vybavení reklamácie vydá a doručí kupujúcemu písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

12.15 Evidencia spotrebiteľských reklamácií

Predávajúci vedie evidenciu o reklamáciách a na požiadanie orgánu dozoru ju sprístupní k nahliadnutiu. Evidencia o reklamácii obsahuje údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

13. Informácia o alternatívnom riešení sporov pre spotrebiteľov

Vážený kupujúci, vsúlade so zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov Vás týmto informujeme, že ako spotrebiteľ máte právo obrátiť sa na našu spoločnosť so žiadosťou o nápravu, ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že sme porušili Vaša práva.

 

Identifikačné akontaktné údaje našej spoločnosti sú:

Obchodné meno: ARTMED, spol. s r.o.

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo: Lazovná 60, Banská Bystrica, PSČ: 974 01

IČO: 36 022 829

DIČ: 2021302657, IČ DPH: SK2021302657

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 4689/S

Zastúpená konateľom: Mgr. Petra Vágnerová

(ďalej ako „predávajúci“)

Predávajúci nemá zriadenú prevádzkareň.

1.2 Kontaktné údaje:

Telefónne číslo: +421 48202 89 63

E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

(ďalej ako spoločnosť alebo ako „predávajúci”).

Ak naša spoločnosť na Vašu žiadosť onápravu odpovedala zamietavo alebo na ňu neodpovedala do 30 dní odo dňa jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) je treba podať príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iné právnické osoby zapísané v zozname Ministerstva hospodárstva SR. Ako spotrebiteľ máte právo voľby, ktorému z nich uvedený návrh podáte. Zoznam je dostupný na stránke http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/

Návrh môžete podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je uvedený vprílohe aobsahuje zákonom predpísané náležitosti.

Platforma na podávanie alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu:

http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Zároveň ste oprávnený použiť platformu riešenia sporov online, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/, kde vyplníte elektronický formulár sťažnosť na obchodníka.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní aplnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná vrámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom apredávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od Vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur vrátaneDPH. Výsledkom konania o alternatívnom riešení sporu, by mala byť dohoda predajcu a spotrebiteľa o zmierlivom vyriešení ich sporu. Avšak ani záväznosť takejto dohody nebráni stranám, aby svoj spor následne riešili súdnou cestou.

14. Informácia o postupoch uplatňovania sťažností a podnetov spotrebiteľov

14.1 V prípade podania Vášho návrhu, pripomienky, sťažnosti alebo podnetu sa budeme týmito bezodkladne zaoberať s prihliadnutím na ich závažnosť a urgentnosť, a po odbornom preskúmaní a posúdení Vám zašleme informáciu o výsledku. Na komunikáciu s nami môžete využiť e-mailové kontakty: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

15. Ochrana osobných údajov

15.1 Naša spoločnosť si uvedomujme, že vsúvislosti sprevádzkovaním e-shopu dochádza k spracúvaniu osobných údajov a preto sa snažíme dodržiavať všetky zákonnom požadované opatrenia, aby sa zabezpečila ich náležitá ochrana. Za týmto účelom máme vsúlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. oochrane osobných údajov vznení neskorších predpisov vypracovaný Bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov.

15.2 Prevádzkovateľom informačných systémov osobných údajov je: ARTMED, spol. s r.o., Lazovná 60, Banská Bystrica, PSČ: 974 01, IČO: 36 022 829. Vsúvislosti sprevádzkovaním e-shopu sa spracúvajú osobné údaje vtýchto informačných systémoch osobných údajov:

IS E-shop

Účelom spracúvania OÚ je predaj tovaru, vyhotovenie faktúry a dodanie tovaru. Zoznam OÚ: meno, priezvisko, adresa (ulica a číslo, obec, PSČ, štát), e-mailová adresa, tel. číslo. Právnym základom je zmluvný vzťah podľa § 10 ods. 3 písm. b) Zákona č. 122/2013 Z. z.

IS Odber noviniek (newsletter)

Účelom spracúvania OÚ je informovanie klientov o ponúkaných službách atovaroch, zasielanie newsletterov. Zoznam OÚ: meno, priezvisko, adresa (ulica a číslo, obec, PSČ, štát), e-mailová adresa, tel. číslo. Právnym základom je súhlas klienta. Čas platnosti súhlasu: po dobu trvania účelu, t.j. kým má klient záujem ozasielanie newsletterov.

IS Vernostný program

Účelom spracúvania OÚ je poskytovanie zliav registrovaným klientom. Zoznam OÚ: meno, priezvisko, adresa (ulica a číslo, obec, PSČ, štát), e-mailová adresa, tel. číslo. Právnym základom je súhlas klienta. Čas platnosti súhlasu: po dobu trvania účelu, t.j. kým má klient záujem oposkytovanie zliav.

IS Súťaže

Účelom spracúvania OÚ je organizovanie spotrebiteľských súťaži. Zoznam OÚ: meno, priezvisko, pod ktorým je osoba registrovaná na sociálnej sieti,telefónne číslo a adresa na doručenie výhry. Právnym základom je súhlas klienta. Čas platnosti súhlasu: po dobu trvania účelu, t.j. kým trvá daná súťaž vrátane jej vyhodnotenia azaslania cien.

15.3 Vaše osobné údaje sa nebudú zverejňovať, nebudú poskytnuté tretím stranám a cezhraničný prenos osobných údajov sa nebude uskutočňovať. Osobné údaje môžu byť sprístupnené prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly a vrámci poskytovania technickej údržby poskytovateľovi IT servisu alebo poskytovateľovi webhostingu. Po splnení účelu budú Vaše osobné údaje zlikvidované.

15.4 Vprípadoch, kde je právnym základom súhlas dotknutej osoby, dotknutá osoba (klient) nie je povinná tento súhlas udeliť. Svoj súhlas môže uprevádzkovateľa kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa ARTMED, spol. s r.o., Lazovná 60, Banská Bystrica, PSČ: 974 01, alebo na e-mailovú adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

15.5 Na základe písomnej žiadosti môžete vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, presné informácie o zdroji, zktorého sa získali osobné údaje, odpis osobných údajov, opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania alebo ak došlo k porušeniu zákona.

16. Informácia o existencii príslušných kódexov správania

16.1 Naša spoločnosť zatiaľ nemá vytvorený kódex správania.

17. Záverečné ustanovenie

17.1 Informácia o dĺžke trvania zmluvy a o minimálnej dĺžke trvania záväzkov spotrebiteľa

Zmluvy uzatvárané prostredníctvom nášho e-shopu majú charakter spotrebiteľskej kúpnej zmluvy, ktorá je uzavretá na dobu určitú. Pričom dĺžka trvania zmluvy závisí od momentu jej zániku. Najčastejší spôsob zániku tejto zmluvy je splnením záväzkov oboch zmluvných strán. Predávajúci má povinnosť dohodnutý tovar alebo službu kupujúcemu riadne a včas dodať akupujúci-spotrebiteľ má povinnosť dohodnutý tovar alebo službu prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu. Uvedené zmluvy môžu tiež zaniknúť všeobecnými spôsobmi zániku záväzku, ato najmä odstúpením od zmluvy. Vprípade všetkých zmlúv uzatváraných prostredníctvom nášho e-shopu nejde o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť.

17.2 Právne vzťahy medzi predávajúcim aspotrebiteľom neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Občianskym zákonníkom a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľ neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka aostatnými právnymi predpismi SR.

17.3 Predávajúci si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky zmeniť v prípade legislatívnych zmien.

17.4 Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok ako aj informačných materiálov.

17.5 Všeobecné obchodné podmienky sú platné s účinnosťou od 15.3.2018.

17.6 Schválenie týchto všeobecných obchodných podmienok (VOP) zo strany kupujúceho

Okamihom keď kupujúci na stránke www.allpresan.sk klikne na odkaz "objednávka s povinnosťou platby", má sa za to, že kupujúci sa riadne oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami, tieto si preštudoval atým aj akceptoval. VOP sa týmto stávajú neoddeliteľnou súčasťou dohody zmluvných strán.

formular